Elektronická fakturácia

Faktúry za objednané a poskytnuté služby zasielame elektronicky na dohodnutú emailovú adresu. Je uvedená na zmluve, ktorú ste uzatvorili s našou spoločnosťou.

Elektronická faktúra je faktúra, ktorá je doručená elektronicky - emailom, na základe Vášho súhlasu.  V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona  č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  je elektronická faktúra plnohodnotným účtovným aj daňovým dokladom.  Jej neporušenosť a vierohodnosť je zabezpečená elektronickým podpisom.

Elektronické faktúry a ich problematiku upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 595/2003 Z.z, o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov.

Faktúry niektorým klientom po dohovore zasielame ešte klasicky v papierovej forme cez Slovenskú poštu.

V prípade, že máte záujem zasielať faktúry elektronicky kontaktujte nás