Nový zákon o ochrane spotrebiteľa už od 1.7. 2024, ZMENY aj pre eshopy

Eva Šablatúrová
23.05.2024

Zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže, nové zásady ukladania sankcií či dlhšia doba na vrátenie tovaru. Aké sú najzásadnejšie novinky? Od 1. júla 2024 vstúpi do platnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa 108/2024 Z.z. Prináša zmeny, dotýkajúce sa predaja tovarov a služieb medzi firmami a konečnými spotrebiteľmi t.j v segmente B2C (Business-to-Customer). Viacero noviniek sa týka aj e-shopov. V Českej republike začali platiť tieto nové pravidlá pre e-shopy už začiatkom tohto roka.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa už od 1.7. 2024, ZMENY aj pre eshopy

Zľavy - nové pravidlá pre eshopy aj kamenné predajne

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa 108/2024 Z.z. upravuje problematiku zníženia ceny tovaru v § 7 (nevzťahuje sa na zníženie ceny služieb). Ide o zvýšenie ochrany pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať spotrebiteľa ich na zľavu, ktorá ale v skutočnosti nie je zľavou,
Pri predaji zlacneného tovaru (napr. pri výpredajových akciách) bude obchodník v každom oznámení o znížení ceny povinný uviesť poslednú najnižšiu cenu tovaru za aspoň posledných 30 dní. Účelom je informovať spotrebiteľa o skutočnej výške poskytnutej zľavy  Ide o ochranu spotrebiteľa pred cenovou manipuláciou. Viac na Podnikajte.sk  

Recenzie

Vo vzťahu k recenziám sa stanovujú nové povinnosti, na základe ktorých bude musieť obchodník alebo predávajúci zabezpečiť, že hodnotenia produktov, ktoré predáva alebo poskytuje, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili (ak obchodník poskytuje spotrebiteľom prístup k hodnoteniu produktov).


V systéme pre eshopy UNIobchod budú nové legislatívne zmeny súvisiace s novými pravidlami uvádzania zliav zapracované v mimoriadnej aktualizácií koncom júna 2024. Budeme o nej včas informovať cez newsletter. Recenzie v UNiobchode už dnes spĺňajú nové pravidlá.
 

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Odporúčame od 1. 7. 2024 skontrolovať, prípadne upraviť VOP (Všeobecné obchodné podmienky) a Reklamačný poriadok a zosúladiť ich s novým zákonom o ochrane spotrebiteľa. Podrobnejšie informácie na www.zodpovednypodnikatel.sk alebo tu. 

Nový zákon - zhrnuté zmeny v prospech spotrebiteľa:

 • predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní – platí len pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii (podujatí) alebo pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti (podomový predaj)
 • nové pravidlá pre uvádzanie zliav - zvýšenie ochrany pred umelým navyšovaním cien pred zľavami a výpredajmi
 • zlepšenie ochrany v online prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami
 • zákaz marketingu propagujúceho tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte EÚ, pričom tomu tak nie je, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov.
 • zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky,
 • garancia rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre spotrebiteľov.

Nový zákon - zhrnuté zmeny pre obchodníkov

 • rozšírenie informačných povinností – napr. povinnosť informovať spotrebiteľa o popredajnom servise, vrátane povinnosti poskytnutia kontaktných údajov obchodníka, na ktorých bude spotrebiteľovi k dispozícii (telefónne číslo a e-mail) alebo povinnosť informovať spotrebiteľa o znížení ceny tovaru (o zľave),
 • vypustenie povinností, ktoré nadmerne zaťažujú obchodníkov (bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov) – napr. vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe alebo vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred,
 • Zavedenie mechanizmu tzv. druhej šance – t. j. zavedenie viacerých inštitútov smerujúcich k upusteniu od uloženia sankcie v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov,
 • Zavedenie nových zásad ukladania sankcií s cieľom zabrániť ukladaniu likvidačných pokút Zdroj

Nová terminológia

Pojem obchodník nahrádza doterajšie pojmy „predávajúci“ (používaný v zákone o ochrane spotrebiteľa) a „dodávateľ“ (používaný občianskym zákonníkom). Zavedením tohto nového pojmu sa zabezpečuje terminologická jednotnosť na národnej i európskej úrovni.

Nová legislatíva počíta aj so zavedením nových pojmov:

 • Digitálny obsah
  je zaradený medzi produkty spolu s tovarom a službou. Príklad: e-knihy, filmy, hudobné albumy, ktoré sú spotrebiteľovi poskytované na hmotnom nosiči (napr. DVD disk) alebo na stiahnutie. Podľa dôvodovej správy k zákonu, základným rozlíšením medzi digitálnym obsahom a digitálnou službou by mala byť možnosť určiť, či ide o súbor.
   
 • Digitálna služba  - umožňuje vytvárať, spracúvať, uchovávať, alebo pristupovať k údajom v digitálnej forme, alebo umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu s týmito údajmi Príklad: film či hudba vnímaná spotrebiteľom prostredníctvom streamu, resp. prístupom k súboru na cloudovom úložisku.
   
 • Vec s digitálnymi prvkami - akákoľvek hnuteľná vec, ktorá obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi prepojená takým spôsobom, že absencia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby vec plnila svoje funkcie (napr. USB nosič, smart televízie, smart telefóny)

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, platný od 1. júla 2024, modernizuje spotrebiteľskú problematiku a zosúlaďuje ju s európskymi právom. Posilňuje práva spotrebiteľov, zlepšuje transparentnosť pri zľavách, znižuje byrokratickú záťaž pre obchodníkov ...