Všeobecné obchodné podmienky
pre firemné profily Virtuálne

 Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní reklamných služieb

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., so sídlom Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6957/S ("WEBY GROUP"), je prevádzkovateľ internetových mestských portálov v sieti Virtualne.sk , portálov Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk. WEBY GROUP je oprávnený poskytovať reklamné služby na webových sídlach na doménach: virtualne.sk, stavebnik.sk, dobrarada.sk a couvarit.sk. Súčasťou portálov je systém banerov, PR článkov a Katalóg firiem v ktorých WEBY GROUP zverejňuje reklam tretích strán vo forme obsahovej a audiovizuálnej prezentácie, ktorá slúži na podporu a propagáciu výrobkov a služieb tretích strán a na prezentáciu samotnej tretej strany ("Firemný profil").
   
 2. Pojem VOP označuje tieto obchodné podmienky reklamy na vyššie uvedených doménach.
   
 3. Pojem Reklamné služby podľa týchto VOP označuje plnenia podľa aktuálnej ponuky WEBY GROUP, ktoré sú charakterizované v týchto VOP.
   
 4. Pojem Doplnkové produkty podľa týchto VOP označuje rozširujúce funkcionality Firemného profilu, ktoré sú Zákazníkovi dostupné za cenu podľa Cenníka na vopred určené obdobie; cena všetkých dostupných Doplnkových produktov je zahrnutá v Cenníku.
   
 5. Objednávateľ je fyzická osoba podnikateľ, vrátane fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z vytvorenia alebo z použitia diela, to bez ohľadu na skutočnosť, či majú postavenie samostatne zárobkovo činných osôb v zmysle aktuálne platných zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení, alebo právnická osoba, vrátane sprostredkovateľskej reklamnej alebo mediálnej agentúry, ktorá uzatvorila so WEBY GROUP Zmluvu o zverejnení Firemného profilu alebo iných služieb podľa týchto VOP.
   
 6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých dohôd a zmlúv a objednávok o poskytovaní služieb na internetových portáloch na doménach virtualne.sk, stavebnik.sk, dobrarada.sk a couvarit.sk a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi Objednávateľom a WEBY GROUP.

II. Zmluva

 1. Zmluva o poskytnutí služieb podľa týchto VOP ("Zmluva") je uzatvorená ak Objednávateľ vyplní a záväzne potvrdí objednávkový formulár s údajmi potrebnými na vytvorenie Firemného profilu a vyjadrí súhlas s týmito VOP a to jednak v elektronickej, alebo písomnej podobe.
   
 2. WEBY GROUP vytvorí Objednávateľovi prístupové údaje do administračného rozhrania (prihlasovacie meno a heslo) a oznámi ich Objednávateľovi formou elektronickej pošty, alebo formou SMS správy. Obsah jednotlivých údajov v Katalógu firiem môže zadávať alebo meniť priamo Objednávateľ v administračnom rozhraní alebo úpravy vykoná na základe požiadaviek Objednávateľa WEBY GROUP. Ak Objednávateľ stratí heslo, pri zadaní platnej emailovej adresy zadanej pri objednávaní mu systém zašle heslo elektronickou poštou. O zmenu hesla môže oprávnená osoba Objednávateľa požiadať WEBY GROUP aj telefonicky.
   
 3. Objednávateľ môže doobjednať ďalšie služby počas trvania zmluvy (i) online formulárom na online.katalogovezapisy.sk, (ii) emailom, (iii) písomnou objednávkou.
   
 4. Objednávateľ je povinný uvádzať pravdivé údaje, ktoré sú označené ako povinné.

III. Vytvorenie a úprava údajov Firemného profilu

Údaje vo Firemnom profile obsahujú údaje o Objednávateľovi a musia byť v súlade s pokynmi Manuálu pre vyplnenie, ktorý je súčasťou administratívneho rozhrania. Naplnenie a úpravu údajov firemného profilu realizuje Objednávateľ svojpomocne kedykoľvek prostredníctvom admin rozhrania. Vyplnenie a úpravu údajov Objednávateľa môže na základe objednávky realizovať aj WEBY GROUP. Tieto služby sú spoplatnené podľa platného cenníka. WEBY GROUP vykonáva kontrolu údajov uvedených Objednávateľom a je oprávnený upraviť ich tak, aby vyhovovali kritériám zverejnenia.

IV. Druhy Firemných profilov

Objednávateľ si môže v Katalógoch firiem objednať jeden z nasledujúcich Firemných profilov:

A. Firemný profil 2 v 1 v sieti mestských portálov Virtualne.sk obsahuje:

 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail, 2 spätné linky na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Texty s obrázkami na podstránkach O nás a Naše služby (popis činnosti, popis služieb a tovarov). Text na každej z uvedených dvoch podstránok môže obsahovať 1 spätný link (nofollow) na vlastnú web stránku.
 3. Úvodný banner – 5 reklamných obrázkov cirkulujúcich na jednej pozícii
 4. Mapu - vyznačenie sídla firmy na interaktívnej mape mesta s upútavkou, otváracie hodiny,
 5. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky
 6. Fotogalériu s možnosťou zobrazenia 10 obrázkov a krátkeho textu
 7. Tabuľku, ktorá môže poslúžiť ako cenník poskytovaných služieb a produktov
 8. Top ponuky -  12 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 9. Inzerciu - zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na ďalších 3 samostatných podstránkach mestských portálov a to do 12 aktívnych inzerátov v sekcii INZERCIA, do 2 aktívnych inzerátov v sekcii INZERCIA – REALITY (Výnimkou v počte zverejnených inzerátov je reklamná služba Modul Reality) a do 12 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na všetkých mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 10. Videogalériu – vkladanie videa z YouTube.com
 11. Odkazy na sociálne siete
 12. Blog – články s obrázkami a 2 spätnými linkami (nofollow) z každého článku. Počet článkov v blogu je 12 v rámci dvanástich mesiacov. 
 13. Zasielanie hromadných SMS správ registrovaným osobám. Odosielanie SMS správ je spoplatnené podľa platného cenníka kreditu SMS správ. Odoslané SMS správy sa odpočítavajú zo zakúpeného kreditu Objednávateľa. Zoznam registrovaných osôb je prístupný v admin rozhraní Objednávateľa.
 14. Dotazník  - umožňuje získavať emailové registrácie osôb výmenou za súbor na stiahnutie. Tento je odoslaný registrovanej osobe automaticky po odoslaní vyplneného formulára. Zoznam registrovaných osôb je prístupný v admin rozhraní Objednávateľa.
 15. Rýchla správa – 160 znaková správa s notifikáciou v mobilnej aplikácii Virtualne
 16. Štatistiky videní firemného profilu
 •  firemný profil sa zobrazuje aj v mobilnej aplikácii VIRTUALNE
 •  firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 •  zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 •  umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní online
 •  obsahuje zaradenie do dvoch kategórií v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou
 •  firemný profil sa zobrazuje po Prednostných firemných profiloch na poslednej pozícii
 •  WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/kategórií podľa vlastného posúdenia
 •  umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

B. Firemný profil VIZITKA+ na portáli Stavebnik.sk obsahuje:

 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail, link na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Text a fotografiu (popis činnosti, popis služieb a tovarov)
 3. Mapu - vyznačenie sídla firmy na interaktívnej mape mesta s upútavkou, otváracie hodiny,
 4. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky,
 5. Tabuľku, ktorá môže poslúžiť ako cenník poskytovaných služieb a produktov
 6. Zoznam 5 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 7. Inzerciu - zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na 2 samostatných podstránkach a to do 10 aktívnych inzerátov v sekcii STAVEBNÁ INZERCIA a do 10 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na šiestich mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 8. Odkazy na sociálne siete
 9. Využívanie systému Zadaj dopyt
 10. Informácie o Verejných súťažiach
 11. Štatistiky videní firemného profilu

C. Firemný profil KOMPLET na portáli Stavebnik.sk obsahuje služby VIZITKY+ a naviac:

 1. Zoznam 10 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM

 2. Inzerciu – zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na 2 samostatných podstránkach a to do 20 aktívnych inzerátov v sekcii STAVEBNÁ INZERCIA, a do 20 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na všetkých mestských portáloch v sieti Virtualne.sk

 3. Videogalériu – vkladanie videa z YouTube.com

 4. Kalendár podujatí
   
 5. Pridávanie 12 firemných článkov ročne

D. Firemný profil KOMPLET+ na portáli Stavebnik.sk obsahuje:
Obsahuje všetky služby firemného profilu VIZITKY+ a KOMPLETu a naviac zverejnenie podrobných popisov materiálov a stavebných produktov v prehľadných databázach

Každý z uvdených firemných profilov na portáli Stavebnik.sk:

 • zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 • firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 • umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní online
 • obsahuje zaradenie do troch kategórií v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou;
 • firemný profil sa zobrazuje na pozícii po Prednostných firemných profiloch;
 • WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/Kategórií podľa vlastného posúdenia;
 • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

V. Reklamné Služby

1. WEBY GROUP poskytuje nasledovné doplnkové produkty v Katalógu firiem, ktoré je možné kombinovať s firemným    profilom:

 • A) Zverejnenie firemného profilu v ďalšej kategórii služieb – nad rámec objednaného firemného profilu
 • B) Naplnenie firemného profilu Objednávateľa pracovníkmi WEBY GROUP. Objednávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť podklady pre naplnenie firemného profilu a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 • C) Sponzorovaný odkaz v kategórii - prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje v Katalógu firiem v konkrétnej Objednávateľom zvolenej sekcii vždy nad štandardným umiestnením firemných profilov.
 • D) Kategória služieb Eshopy - zobrazenie nad rámec firemného profilu v kategórii Internetový predaj, E-shopy, ktorá sa zobrazuje súčasne na všetkých mestských portáloch siete Virtualne.sk
 • E) Modul Ubytovanie - zobrazenie komplexnej informácie o izbách a ubytovacích kapacitách s rezervačným dotazníkom.
  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom 2v1
  Možnosť aktivácie modulu Piktogramy – zobrazenie vybavenosti ubytovacích kapacít piktogramami
 • F) Modul Stravovanie – zobrazenie jedálneho lístka a denného menu
  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom 2v1
  Možnosť pravidelného plnenia denného menu pracovníkmi WEBY GROUP za príplatok podľa platného cenníka
 • G) Modul Reality – modul pre realitné kancelárie umožňuje zadávanie realít k svojmu firemnému profilu a naviac do sekcie Inzercia – reality.
  •    Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom 2 v 1
  •    Možnosť načítania dát prostredníctvom XML súboru
 • H) Zverejnenie PR článku na v sekcii Téma mesiaca + emailing – jednorazové zverejnenie PR článku. Textová upútavka s obrázkom na PR článok bude zverejnená v sekcii Téma mesiaca na úvodnej stránke portálu Stavenik.sk Celý článok bude uverejnený v príslušnej sekcii Archívu článkov a zostáva v nej do vypršania služby stránky, resp. do konca Zmluvy s Objednávateľom. Zverejnenie článku je kombinované s mailingom minimálne na 500 emailových adries firiem a zaregistrovaných užívateľov.
  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+
 • I) Partner sekcie - zverejnenie loga Objednávateľa vo veľkosti 150x110px, ktoré je umiestnené vo všetkých kategóriách jednej vybratej sekcie hlavného menu v pravom stĺpci v Partneri sekcie s preklikom na www stránku Objednávateľa, alebo na firemný profil Objednávateľa, alebo na PR článok. Služba sa objednáva na jeden mesiac.
  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+
 • J) Partner kategórie - zverejnenie loga Objednávateľa vo veľkosti 150x110px, ktoré je umiestnené v jednej kategórii z vybratej sekcie hlavného menu v pravom stĺpci v Partneri sekcie s preklikom na www stránku Objednávateľa, alebo na firemný profil Objednávateľa, alebo na PR článok. Služba sa objednáva na jeden mesiac.
  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+
 • K) Firemný článok Mikroweb - zverejnenie jedného PR článku na mikrowebe zo siete portálu Stavebnik.sk. Zoznam mikrowebov je umiestnený na adrese http://www.stavebnik.sk/seo-optimalizacia.html. Článok môže obsahovať maximálne dva spätné odkazy na www Objednávateľa.
  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet a Komplet+
 • L)Spätný odkaz z redakčného článku - prenájom spätného odkazu z redakčného článku internetových mestských portálov v sieti Virtualne.sk, a portálov Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk

2. WEBY GROUP poskytuje reklamné služby na internetových mestských portáloch v sieti Virtualne.sk , a portáloch Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk vo forme banerovej reklamy. Ponuka banerovej reklamy je uvedená v platnom Cenníku služieb. Poskytovanie reklamných služieb je podmienené objednávkou Objednávateľa doručenou v elektronickej, alebo písomnej podobe WEBY GROUP a je súčasťou Zmluvy s Objednávateľom.

VI. Spoločné ustanovenia

 1. Obsah zverejnený Objednávateľom: Objednávateľ je oprávnený v Katalógu firiem zverejňovať vlastné materiály, a to písomné, obrazové aj audiovizuálne, podľa objednaného firemného profilu. WEBY GROUP na prenos týchto informácii nedala podnet, nevybrala príjemcu týchto informácii a informácie nezostavila ani neupravila. WEBY GROUP nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený či uložený Objednávateľom v Katalógu firiem. Ak sa WEBY GROUP dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom v Katalógu firiem, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.
   
 2. WEBY GROUP je oprávnený na základe vlastného uváženia Firemný profil upraviť alebo od Zmluvy odstúpiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb, ak:
  a) tretia strana uplatní námietky voči reklamnému obsahu Objednávateľa zverejnenému v Katalógu firiem, ak sa Objednávateľ s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia WEBY GROUP v lehote stanovenej WEBY GROUP
  b) reklamné prvky sú podľa uváženia WEBY GROUP v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a Objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
  c) reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom WEBY GROUP, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám WEBY GROUP alebo k samotnému WEBY GROUP;
  d) obsahujú zrejme nepravdivú identifikáciu Objednávateľa;
  e) sú vytvorené v rozpore s pokynmi uvedenými v Manuáli pre vyplnenie Firemného profilu;
  f) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku alebo v omeškaní so zaplatením zálohovej faktúry;
  g) Objednávateľ porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.
   
 3. WEBY GROUP je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť WEBY GROUP v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia WEBY GROUP) a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré WEBY GROUP bránili v poskytovaní služieb. WEBY GROUP sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť Objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

VII. Platobné podmienky

 1. Cenu za Firemné profily a Reklamné služby Objednávateľ uhradí na základe zálohovej, alebo ostrej faktúry vystavenej WEBY GROUP, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. V prípade platby na základe zálohovej faktúry vystaví WEBY GROUP po pripísaní sumy na účet Objednávateľovi platný daňový doklad.
 2. Aktuálne platné ceny Firemných profilov ako aj Reklamných služieb sú uvedené v tlačenom, alebo online Objednávkovom formulári a na internetových stránkach WEBY GROUP
 3. Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť a ukončiť tak zverejňovanie Firemného profilu a poskytovanie Reklamných služieb a to na základe písomnej výpovede doručenej na adresu sídla spoločnosti WEBY GROUP. Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú, s ročnou fakturáciou ceny za poskytované služby, zanikne na základe doručenej písomnej výpovede Objednávateľa do sídla WEBY GROUP v posledný deň už začatého fakturovaného obdobia
 4. WEBY GROUP môže od Zmluvy odstúpiť na základe oznámenia odoslaného elektronickou poštou (email) na adresu Objednávateľa uvedenú vo Firemnom profile alebo v Zmluve, ak Objednávateľ neuhradí v dobe splatnosti cenu za Firemný profil alebo ostatné reklamné služby.

VIII. Osobné údaje

 1. Pri procese registrácie Objednávateľa dochádza k uchovávaniu registračných informácií o osobách konajúcich v mene Objednávateľa (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, email na pracovisko a telefónne číslo na pracovisko, ktoré súvisia s plnením pracovných povinností dotknutej osoby. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytnutím osobných údajov dotknutej osoby nenaruší vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby, ktorá je jeho zamestnancom.
   
 2. WEBY GROUP je oprávnený získavať osobné údaje, zhromažďovať a uchovávať ich v databáze, evidovať, využívať pri kontakte s objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto VOP, ako aj vykonávať iné úkony spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu spracovania.
   
 3. WEBY GROUP je oprávnený sprístupniť osobné údaje Objednávateľovi a osobám konajúcim v mene Objednávateľa, ku ktorému sú údaje dotknutej osoby ako kontaktnej osoby Objednávateľa priradené. WEBY GROUP nevykonáva zverejnenie osobných údajov ani prenos osobných údajov tretím stranám.
   
 4. Objednávateľ je povinný poskytnúť údaje jednej kontaktnej osoby. Súhlas je daný na dobu trvania zmluvy podľa týchto VOP a platí aj počas času určeného osobitnými zákonmi na plnenie povinností WEBY GROUP súvisiacich najmä s archiváciou a registratúrou. Súhlas je možné podľa zákona č. 122/2013 Z.z kedykoľvek písomne odvolať.
   
 5. Práva kontaktnej osoby - dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“): Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona OOÚ; dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií v prípade podľa §28 ods. 5 zákona OOÚ;
  c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie;
  d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
  g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
   
 6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona OOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku;
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona OOÚ na účely priameho marketingu.
   
 7. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní od doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona OOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

IX. Osobné údaje registrovaných osôb Objednávateľa

 1. V rámci niektorých služieb (Dotazník vo firemnom profile Virtualne, Hromadé SMS vo firemnom profile Virtualne) poskytovaných Objednávateľovi dochádza k získavaniu osobných údajov registrovaných osôb (email, meno, telefónne číslo). Osobné údaje registrovaných osôb sú získavané službou objednanou Objednávateľom a výhradne pre Objednávateľa. Údaje registrovaných osôb sú prístupné Objednávateľovi v admin rozhraní firemného profilu.
 2. Osobné údaje registrovaných osôb sú získavané so súhlasom spracovania osobných údajov WEBY GROUP pri registrácii osoby.
 3. WEBY GROUP sa zaväzuje tieto údaje chrániť v zmysle platných zákonov SR, zaväzuje sa tieto údaje nesprístupniť ani neposkytnúť tretej strane ani ich využívať ich pre vlastnú potrebu.
 4. WEBY GROUP je oprávnené sprístupniť osobné údaje iba dotknutej osobe na základe písomnej žiadosti.  V prípade doručenia písomnej žiadosti o zmazanie osobných údajov dotknutej osoby WEBY GROUP údaje dotknutej osoby trvale vymaže v admin rozhraní Objednávateľa.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje osobné údaje registrovaných osôb chrániť v zmysle platných zákonov SR, zaväzuje sa tieto údaje nesprístupniť ani neposkytnúť tretej strane a využívať ich výhradne pre vlastnú potrebu.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať objednané služby pre rozosielanie nevyžiadaných e-mailov a sms správ (spamming).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva podľa týchto VOP je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je v objednávke a/alebo zmluve uvedené inak.
   
 2. WEBY GROUP je oprávnený v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách doručovať emailom informácie o vlastných podobných tovaroch a službách osobám, ktoré si vytvorili Firemný profil v Katalógu firiem. Príjemca elektronickej pošty má kedykoľvek možnosť odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania, zaslaním emailovej správy na info@virtualne.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.
   
 3. Objednávateľom, ktorí v čase vytvorenia Firemného profilu vyjadrili súhlas so zasielaním reklamných emailových správ, je WEBY GROUP oprávnený doručovať reklamné správy formou elektronickej pošty. Tento súhlas sa považuje za predchádzajúci súhlas s doručovaním reklamy v zmysle platných ustanovení zákona č.. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na info@virtualne.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe.
   
 4. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami Objednávateľ potvrdzuje, že bol s týmito VOP oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu. Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, pričom na platne uzatvorený právny vzťah medzi spoločnosťou WEBY GROUP, s.r.o. a Objednávateľom sa vzťahujú vždy aktuálne VOP. Tieto VOP sú platné od 01.12.2017.

 

Napíšte nám

Nechajte nám na seba kontakt.
Radi Vám pomôžeme.
verify

* Tento údaj je povinný